Monthly Archives: June 2024

108 Precious Gems

108 Names of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

Posted in Sai | Tagged , , , | Comments Off on 108 Precious Gems

Pranams to the Lotus Feet

Manasa Bhajare Guru Charanam Dusthara Bhava Sagara Tharanam Guru Maharaj Guru Jai Jai Sai Natha Sadguru Jai Jai Om namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunah Chala Shiva Aruna Shiva om Omkaram … Continue reading

Posted in Puttaparthi, Sai | Comments Off on Pranams to the Lotus Feet